Start Oferta

Oferta

Profil DNA (kontrola pochodzenia, identyfikacja)

Profil DNA dla 17 markerów mikrosatelitarnych. Zawiera wszystkie rekomendowane przez ISAG (International Society for Animal Genetics – Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt) markery mikrosatelitarne używane do kontroli pochodzenia oraz identyfikacji osobniczej. Certyfikat który posiada Laboratorium powoduje że wyniki są uznawane przez laboratoria zagraniczne oraz organizacje hodowlane. W przypadkach wątpliwych (niezgodność w jednym markerze mikrosatelitarnym) Laboratorium może wykonać analizę na dodatkowym panelu rekomendowanym przez ISAG (Tokyo Panel).

Badanie to wykonuje się do rutynowej kontroli pochodzenia, w przypadku jeżeli Laboratorium posiada wyniki rodzica lub rodziców właściciel dostaje zaświadczenie o zgodności (lub niezgodności) pochodzenia. Standardowe badanie trwa do 30 dni od wpłynięcia próby wraz z dokumentami do Laboratorium. Wynik jest wysyłany do zlecającego/właściciela po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia przelewu. W przypadku badań wymaganych przez organizacje hodowlane (wydanie paszportu, licencja hodowlana itd.,) kopia wyniku jest wysyłana w formie elektronicznej do właściwej organizacji hodowlanej tylko pod warunkiem odpowiedniego wpisu na protokole pobrania materiału.

Na życzenie właściciela Laboratorium może również wystawić Certyfikat DNA dla badanego zwierzęcia i przesłać go właścicielowi, krajowej lub zagranicznej organizacji hodowlanej a także do innego laboratorium.

Wynik nie jest udostępniany osobom trzecim. Laboratorium nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników. Udzielamy wyłącznie informacji na temat czy próba dotarła do laboratorium oraz kiedy będą wyniki.

Badanie ekspresowe

W przypadku potrzeby uzyskania badania profilu DNA (zaświadczenie o zgodności pochodzenia) w czasie krótszym niż 30 dni Laboratorium oferuje możliwość wykonania badania ekspresowego. Badanie takie jest wykonywane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia prób do Laboratorium. W przypadku tego zlecenia zaleca się wpłatę przed wykonaniem badania i przesłanie wraz z próbą i dokumentami potwierdzenia wpłaty. W innym przypadku przelew, księgowanie wpłaty oraz jej przyporządkowanie do określonego zlecenia mogą trwać dłużej niż 7 dni. W przypadku przesłania potwierdzenia przelewu wynik jest wydawany niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Jeśli równolegle ze zleceniem badania ekspresowego zlecane jest sprowadzenie certyfikatu rodzica/rodziców z zagranicy dla badanego konia, wydanie orzeczenia o zgodności pochodzenia może być uzależnione od szybkości odpowiedzi laboratorium zagranicznego.

Sprowadzenie certyfikatu DNA z zagranicy

W przypadku sprowadzenia konia z zagranicy lub użycia nasienia ogiera zarejestrowanego za granicą, organizacje hodowlane mogą oczekiwać potwierdzenia jego pochodzenia. Może to pociągać za sobą konieczność sprowadzenia certyfikatu badania DNA z laboratorium zagranicznego. W zależności od wymagań organizacji hodowlanej może być potrzeba sprowadzenia wyników ojca, obojga rodziców lub/i wyników konia sprowadzonego do Polski.

Duplikat zaświadczenia lub certyfikatu

W przypadku zagubienia druku zaświadczenia o badaniu, Laboratorium na wniosek właściciela konia wydaje duplikat takiego zaświadczenia lub certyfikatu. W przypadku zmiany właściciela konia w stosunku do oryginalnego zapisu na zaświadczeniu, duplikat może być wysłany do nowego właściciela po udokumentowaniu tej zmiany (np. kserokopia odpowiedniej strony w paszporcie).

Poziom przeciwciał w surowicy (żółtaczka hemolityczna, konflikt serologiczny)

Konflikt serologiczny (żółtaczka hemolityczna) może być przyczyną śmierci źrebiąt do kilku dni po urodzeniu. Badania surowicy klaczy przed wyźrebieniem (najlepiej nie wcześniej niż dwa tygodnie przed porodem) pozwalają na wykrycie przeciwciał które mogą doprowadzić do śmierci źrebięcia.

Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Ekspertyza (w przypadku niezgodności)

W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy potomkiem a którymkolwiek z rodziców można zlecić ekspertyzę porównania innego konia (klaczy lub ogiera) co do którego istnieją uzasadnione podejrzenia dotyczące rodzicielstwa. Jeżeli taki koń (potencjalny rodzic) był wcześniej badany (w jakimkolwiek laboratorium) nie ma potrzeby powtórnego badania DNA, ekspertyza jest wykonywana na podstawie wcześniejszych wyników.

Zlecenie ekspertyzy może również dotyczyć sytuacji w której rodzic jest badany (lub sprowadzany) później niż potomek. W takiej sytuacji aby taki rodzic został porównany do potomka również należy zlecić ekspertyzę.

Badanie pierwszej mutacji umaszczenia

Aktualnie laboratorium wykonuje testy większości mutacji związanych ze zmiennością umaszczeń koni.

Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Badanie kolejnej mutacji umaszczenia

Badanie kolejnej mutacji jest tańsze z uwagi na koszt izolacji DNA który jest ponoszony tylko raz, niezależnie od ilości badanych mutacji. W przypadku większych zleceń (badani dużej ilości koni lub badanie więcej niż 4 mutacji dla jednego konia) prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty.

Badanie pierwszej mutacji umaszczenia dla konia który był wcześniej badany w naszym laboratorium.

Jeżeli koń był wcześniej badany w naszym laboratorium (profil DNA do kontroli pochodzenia) badanie pierwszej mutacji jest tańsze ponieważ laboratorium ma już wcześniej wyizolowane DNA. W takim przypadku prosimy o nie przesyłanie ponownie materiału biologicznego, tylko dokumenty.

Grupy krwi

Jako jedno z nielicznych laboratoriów na świecie wykonujemy jeszcze badania grup krwi. Wyniki mogą być wykorzystane w celu zapobiegania konfliktowi serologicznemu oraz przy transfuzjach.

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni

ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
+48 61 848 72 37 +48 61 848 72 37