Start RODO

Rodo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

U Administratora danych powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:e-mail: iod@up.poznan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi informatyczne. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania Uczelnią oraz system zarządzania Bazą Danych Laboratorium.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania zlecenia, realizacji umowa, a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.  

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni

ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
+48 61 848 72 37 +48 61 848 72 37